OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.13.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie działek o nr ewid. 3/11, 3/17 obręb Dopiewiec,  gmina Dopiewo