OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.27.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia,  na terenie działek o nr ewid. 204, 191/2 obręb Palędzie, gmina Dopiewo