OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.22.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV,  na terenie działek o nr ewid. 2/14, 3/4, 3/3, 1240/1 obręb Skórzewo, gmina Dopiewo