OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.8.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej, na terenie działek o nr ewid. 182, 105/15 obręb Dopiewo,  gmina Dopiewo