OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.7.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z niezbędną infrastrukturą, remoncie i przebudowie istniejącej przepompowni ścieków, na terenie działek o nr ewid. 22/4, 22/3, 719/3, 23/2, 24/2, 29/2, 30/1, 31/1, 51/1, 123/2, 133/2, obręb Dąbrówka,  gmina Dopiewo