OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.24.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia ulicznego,  na terenie działek o nr ewid. 27, 34, 38 obręb Zborowo, gmina Dopiewo