OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.20.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia,  na terenie działek o nr ewid. 426, 423/130 obręb Skórzewo, gmina Dopiewo