OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.19.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi,  na terenie działek o nr ewid. 169/26, 169/27 obręb Dąbrówka, gmina Dopiewo