OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.15.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw i budynku restauracji wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach rozbudowy Miejsca Obsługi Podróżnych „Skórzewo” w ciągu drogi ekspresowej S11,  na terenie działek o nr ewid. 204/1, 204/3, 204/4 obręb Dąbrówka, gmina Dopiewo