OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.14.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą,  na terenie działek o nr ewid. 480/67, 480/14, 480/7, 475/3, 481/15, 481/7, 481/8, 369/3 obręb Konarzewo, gmina Dopiewo