OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.12.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia,  na terenie działek o nr ewid. 3/3, 3/4, 1240/1 obręb Skórzewo, gmina Dopiewo