OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.8.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej,  na terenie działek o nr ewid. 182, 105/15 obręb Dopiewo, gmina Dopiewo