UZASADNIENIE

 

Dochody

Rozdział 60004 – zwiększenie z tytułu większej ilości sprzedanych biletów

Rozdział 70005 – zrealizowane większe wpływy z tytułu dzierżawy gruntów pod działalność gospodarczą,

Rozdział 70095 – zrealizowane większe wpływy z tytułu dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych

Rozdział 75615 – uzyskano większe wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn

Rozdział 75618 – uzyskano większe wpływy z tytułu renty planistycznej oraz z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Rozdział 80101 – zrealizowano większe dochody z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych w szkołach

Rozdział 80104 – uzyskano większe wpływy z tytułu stałej opłaty wpłacanej do przedszkoli

Rozdział 85212 – zgodnie z pismem Wojewody FB.I-8.3011-698/04 dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych

Rozdział 85219 – refundacja kosztów przygotowania danych w postaci elektronicznej dotyczących Systemu POMOST

Rozdział 85228 – zmniejszenie wpływów z tytułu usług opiekuńczych

Rozdział 90002 – zmniejszenie środków od gminy Komorniki w ramach zawartego porozumienia w sprawie powierzenia zadania publicznego: założenia i eksploatacji wysypiska odpadów komunalnych spowodowane małą realizacją tej inwestycji w roku budżetowym

Rozdział 90095 – zmniejszenie dochodów ze sprzedaży pojemników na odpady

 

Wydatki

Rozdział 01010 –Podział wydatków dotyczących projektów objętych współfinansowaniem ze środków z funduszy strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, po zmianach klasyfikacja jest następująca:

6058 – wydatki ponoszone przez jednostkę samorządu terytorialnego, które zgodnie z umową podlegają refundacji ze środków Unii Europejskiej

6059 – wydatki ponoszone przez jednostkę samorządu terytorialnego stanowiące wymagany wkład krajowy w ramach współfinansowania, której żródłem finansowania są środki własne jednostki lub pochodzące z budżetu państwa

Rozdział 60016 – przeniesienia dotyczące sołectw Skórzewo i Konarzewo

Rozdział 75101 – przesunięcia dotyczące spisu wyborców

Dział 750 – urealnienie do potrzeb (dalsze prenumeraty, naprawy sprzętu, szkolenia)

W ramach rozdziału 75095 – zmiana klasyfikacji wydatków wynika z faktu podpisania umowy dotyczącej Programu „Town Twenning” („Miasta bliźniacze”) w ramach, której część poniesionych wydatków będzie współfinansowana przez Unię Europejską.

Rozdział 75412 – przeniesienia dotyczące sołectwa w Palędziu

Rozdział 75818 – częściowe zmniejszenie rezerwy ogólnej

Dział 801 – przeniesienia wynagrodzeń

Dział 851 – zwiększenie wydatków o uzyskane wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, przewidywany zakup komputera

Rozdział 85212 – wykorzystanie dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych

Rozdział 90015 – urealnienie wydatków

Rozdział 92195 – przeniesienia dotyczące sołectw w Skórzewie i Konarzewie

 

 

 

 

Załącznik Nr 4

Zmiana środków pasa drogowego.

Zmiany środków specjalnych w rozdziale 80104 – wpłaty rodziców przeznaczone na wyżywienie dzieci w przedszkolach oraz w rozdziale 85401 – wpłaty rodziców przeznaczone na dożywianie uczniów w świetlicach szkolnych

 

Załącznik Nr 5

Przesunięcia dotyczą sołectw:

Palędzie – 1.890 zł w ramach rozdziału 75412 z par. 4210 na par.4300

Konarzewo – 1.400 zł z rozdziału 92195 z par. 4210 na rozdział 60016 par. 4210

Skórzewo – 1.020 zł z rozdziału 92195 na rozdział 60016

Załącznik Nr 6

Rozbicie inwestycji w kanalizację na Skórzewo i Zakrzewo – etap 3, zmiana przychodów.