OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.6.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia ulicznego, na terenie działek o nr ewid. 219/2, 372/2, 473/7, 473/41, 399 obręb Dąbrowa oraz działek o nr ewid. 3/4, 3/3,3/8, 425/217, obręb Skórzewo,  gmina Dopiewo