Uchwała Nr XXXIII/278/04

Rady Gminy Dopiewo

z 29 grudnia 2004 r.

 

w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo.

 

            Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. - O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003, Nr 80 poz. 717, Dz. U. z 2004, Nr 6, poz. 41) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z 08.03.1990 r. - O samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 Nr 23 poz. 220, Dz. U. z 2002 Nr 62 poz. 558, Dz. U. z 2002 Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2002 Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 Nr 80 poz. 717, Dz. U. z 2003 Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2002 Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203), w związku z potrzebą opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 

§1.

Wyraża się zgodę na przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Skórzewo, działka nr ewid. 466/18 oraz część działki nr ewid. 466/53 o powierzchni ok. 0,36 ha w granicach wskazanych w załączniku graficznym nr 1 do uchwały, stanowiącym jej integralną całość, wraz z terenami niezbędnymi w zakresie obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej.

 

§2.

Przedmiotem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego dotyczy niniejsza uchwała, jest teren zaznaczony na załączniku graficznym dołączonym do niniejszej uchwały, dla którego obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr XXXIII/218/97 Rady Gminy Dopiewo z 29.09.97 r. ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Pozn. Nr 21 poz. 179 z 21.10.97 r.) – teren przeznaczony jest pod urządzenia produkcji gospodarki rolnej

Przeznaczenie w planie będzie zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo – teren aktywizacji gospodarczej.

 

§3.

Plan winien być opracowany na zasadach i w trybie określonym w art. 17 ustawy z 27 marca 2003 r. – O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

 

§4.

Do projektu planu zostaną sporządzone prognozy: oddziaływania na środowisko przyrodnicze i skutków finansowych uchwalenia planu.

 

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 

 

§6.

Zobowiązuje się Wójta Gminy do przeprowadzenia czynności formalno - prawnych zgodnie z wymogami ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

 

§7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega ogłoszeniu w „Echo Dopiewa” oraz poprzez obwieszczenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwoli na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Skórzewie, której wydajność jest w pełni wykorzystana i uniemożliwia rozbudowę sieci kanalizacyjnej w tej miejscowości.

Wójt Gminy uznał wniosek za zasadny i niniejszy projekt uchwały przekazuje Radzie Gminy Dopiewo.