z dnia  13 grudnia 2004 roku

 

 

w sprawie: nadania nazw ulicom  we wsi Dąbrowa

 

 

Na podstawie art.18  ust. 2  pkt. 13 ustawy z 8 marca 1990 r. - O samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142  poz. 1591, z Dz.U. z 2002 Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz 984, Nr 153 poz.1271,Nr 214 poz.1806; z 2003 r Dz.U. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz 1568, z 2004r

Dz.U.Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, nr 214 poz.1806)

Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 

 

 

 

 

§ 1. Nadaje się nazwę ulicom we wsi Dąbrowa

 

 

 

-         TOPOLOWA, biegnąca od ulicy Leśnej  w kierunku północno zachodnim

-         ORZECHOWA, biegnąca od ulicy Topolowej w kierunku północno wschodnim

 

 

§ 2. Uchwalona nazwa ulicy podlega naniesieniu na mapę zasadniczą  i ewidencyjną

       wsi Dąbrowa

 

 

§ 3. Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo

 

 

§ 4.Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  

      Województwa Wielkopolskiego.