U c h w a ł a   Nr XXXI/262/04

   z dnia 29 listopada 2004

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2005 rok

                  

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) i art. 14 pkt 1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 1) (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966) Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 

 

§ 1. Ustala się stawkę roczną podatku w wysokości 6 zł od każdego psa podlegającego

       opodatkowaniu.

 

§ 2. 1.   Zarządza się pobór podatku od posiadania psów w formie inkasa, za pośrednictwem

             poczty lub banku.

2.   Wyznacza się jako inkasentów podatku od posiadania psów właściwych miejscowo  

      sołtysów.

 

 

§ 3. 1.   Inkasenci podatku od posiadania psa otrzymują wynagrodzenie za terminowe inkaso w

             wysokości 10 % pobranej opłaty.

2.      Inkasenci są zobowiązani do wpłacenia na konto urzędu Gminy pobranego podatku od posiadania psa w terminie 5 dni od daty pobrania.

 

 

§ 4. Podatek uiszcza się bez wezwania w terminie do 30 września 2005r.

 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XVIII/161/03 z dnia 1 grudnia 2003 roku w sprawie wysokości

       podatku od posiadania psów na 2004 rok.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

       Wielkopolskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005r.

 

 

 

 

 

 

 

 

1)       Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1)dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L368 z 17.12.1992),

        2)dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych   

        typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Unii Europejskiej – wydanie specjalne.