Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 15 lutego 2018 roku o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami sprawy dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie Stacji Uzdatniania Wody, na terenie obejmującym działki o numerze ewid.: 176/4, 176/8; obręb: Kalwy w miejscowości Kalwy – ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo części planowanej inwestycji z terenem gminy Dopiewo