Uchwała  Nr  XXXI/261/04

                                                           Rady Gminy Dopiewo

                                                             z dnia 29 listopada 2004 r.

 

 

 

w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Dopiewo na 2005 r.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) i 15 i 19, pkt 1, lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. – O podatkach i opłatach lokalnych 1) (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966) Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 

 

§ 1.     Dzienna stawka opłaty targowej od dokonujących sprzedaży wynosi 20,00.zł.

 

§ 2.  1 .Wyznacza się jako inkasentów opłaty targowej właściwych miejscowo sołtysów.

        2. W miejscowości  Dopiewo  opłata  targowa  pobierana  jest  przez  Zakład  Usług

            Komunalnych Sp. z o.o. w Dopiewie.

 

§ 3.  1. Inkaso za pobraną opłatę targową wynosi 10 % pobranej opłaty.

        2. Inkasenci są zobowiązani do wpłacania na konto Urzędu Gminy Dopiewo pobraną             

           opłatę targową w terminie 5 dni od daty pobrania.

 

§  4. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 

§  5  1.  Traci moc uchwała Nr XVIII/160/03 z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty

              targowej na terenie gminy Dopiewo w 2004 r.

 

§  6  1. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

           Wielkopolskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)       Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1)       dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L368 z 17.12.1992),

2)       dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Unii Europejskiej – wydanie specjalne.