Uchwała Nr XXXI/265/04                                                          

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 29 listopada 2004 r.

 

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 1) (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966) Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 

§1.  Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1. od samochodów ciężarowych wyprodukowanych po 31 grudnia 2000 r. o dopuszczalnej masie całkowitej:

a)  od 3,5 t do 5,5 t włącznie   519 zł

b)powyżej 5,5 t do 9 t włącznie   747 zł

c)  powyżej 9 t i poniżej 12 t954 zł

2. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

  1)  o liczbie osi dwie:

a)  równej lub wyższej niż 12 t  i mniejszej niż 13 t   1.245 zł

b)równej lub wyższej niż 13 t  i mniejszej niż 14 t  1.245 zł

c) równej lub wyższej niż  14 t  i mniejszej niż 15 t                                             1.297 zł

d) równej lub wyższej niż  15 t                                                                             1.297 zł

  2)  o liczbie osi trzy:

a)  równej lub wyższej niż 12 t  i mniejszej niż 17 t   1.245 zł

b)równej lub wyższej niż 17 t  i mniejszej niż 19 t   1.348 zł

c)  równej lub wyższej niż 19 t  i mniejszej niż 21 t                                              1.348 zł

d) równej lub wyższej niż 21 t  i mniejszej niż 23 t                                              1.504 zł

e) równej lub wyższej niż 23 t  i mniejszej niż 25 t                                              1.504 zł

f) równej lub wyższej niż 25 t                                                                               1.504 zł

  3)  o liczbie osi cztery i więcej:

a)  równej lub wyższej niż 12 t  i mniejszej niż 25 t                                             1.348 zł

b)równej lub wyższej niż 25 t  i mniejszej niż 27 t                                             1.660 zł

c)  równej lub wyższej niż 27 t  i mniejszej niż 29 t                                              1.660 zł

d) równej lub wyższej niż 29 t  i mniejszej niż 31 t                                              2.231 zł

e) równej lub wyższej niż 31 t                                                                               2.231 zł

3. od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

  1)  o liczbie osi dwie:

a)  równej lub wyższej niż 12 t i mniejszej niż 13 t   1.245 zł

b)równej lub wyższej niż 13 t i mniejszej niż 14 t   1.245 zł

c) równej lub wyższej niż 14 t i mniejszej niż 15 t                                               1.297 zł

d) równej lub wyższej niż 15 t                                                                              1.297 zł

  2)  o liczbie osi trzy:

a)  równej lub wyższej niż 12 t  i mniejszej niż 17 t   1.245 zł

b)równej lub wyższej niż 17 t  i mniejszej niż 19 t   1.245 zł

c)  równej lub wyższej niż 19 t  i mniejszej niż 21 t   1.348 zł

d) równej lub wyższej niż 21 t  i mniejszej niż 23 t                                              1.504 zł

e) równej lub wyższej niż 23 t  i mniejszej niż 25 t                                              1.627 zł

f) równej lub wyższej niż 25 t                                                                               1.627 zł

  3)  o liczbie osi cztery i więcej:

a)  równej lub wyższej niż 12 t  i mniejszej niż 25 t                                              1.245 zł

b)równej lub wyższej niż 25 t  i mniejszej niż 27 t   1.660 zł

c)  równej lub wyższej niż 27 t  i mniejszej niż 29 t   1.706 zł

d) równej lub wyższej niż 29 t i  mniejszej niż 31 t                                            2.452,80 zł

e) równej lub wyższej niż 31 t                                                                             2 452,80 zł

4. od ciągników siodłowych i balastowych wyprodukowanych po 31 grudnia 2000 r. przystosowanych do używania z naczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a)  od 3,5 t i poniżej 5,5 t   519 zł

b)od 5,5 t i poniżej 9 t   747 zł

c)  od 9 t i poniżej 12 t954 zł

5. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

  1)  o liczbie osi dwie:

a)  równej lub wyższej niż 12 t  i mniejszej niż 18 t1.348zł

b)równej lub wyższej niż 18 t  i mniejszej niż 25 t                                              1.348 zł

c) równej lub wyższej niż 25 t  i mniejszej niż 31 t                                               1.660 zł

d) równej lub wyższej niż 31 t                                                                               1.660 zł

  2)  o liczbie osi trzy:

a)  równej lub wyższej niż 12 t i mniejszej niż 40 t   1.557 zł

       b)równej lub wyższej niż 40 t     1.867 zł

6. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

  1)  o liczbie osi dwie:

a)  równej lub wyższej niż 12 t  i mniejszej niż 18 t   1.453 zł

b)równej lub wyższej niż 18 t  i mniejszej niż 25 t   1.453 zł

c) równej lub wyższej niż 25 t  i mniejszej niż 31 t                                              1.764 zł

d) równej lub wyższej niż 31 t                                                                          1.937,76 zł

  2)  o liczbie osi trzy:

a)  równej lub wyższej niż 12 t i mniejszej niż 40 t1.722,97 zł

b)równej lub wyższej niż 40 t                                                                         2.548,65 zł

7. od przyczep i naczep wyprodukowanych po 31 grudnia 2000 r., które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą przez podatnika podatku rolnego:

-   od 7 t i poniżej 12 t311 zł

8. od przyczep i naczep, łącznie z pojazdem silnikowym, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

  1)  o liczbie osi jeden:

a)  równej lub wyższej niż 12 t i mniejszej niż 18 t  311 zł

b)równej lub wyższej niż 18 t i mniejszej niż 25 t  414 zł

c)  równej lub wyższej niż 25 t   519 zł

  2)  o liczbie osi dwie:

a)  równej lub wyższej niż 12 t i mniejszej niż 28 t  363 zł

b)równej lub wyższej niż 28 t i mniejszej niż 33 t  633 zł

c)  równej lub wyższej niż 33 t i i mniejszej niz 38 t 877 zł

d)wyższej niż 38 t1.186 zł

  3)  o liczbie osi trzy:

a)  równej lub wyższej niż 12 t i mniejszej niż 38 t  829 zł

b)równej lub wyższej niż 38 t1.038 zł

9. od przyczep i naczep, łącznie z pojazdem silnikowym,z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

  1)  o liczbie osi jeden:

a)  równej lub wyższej niż 12 t i mniejszej niż 18 t  414 zł

b)równej lub wyższej niż 18 t i mniejszej niż 25 t  519 zł

c)  równej lub wyższej niż 25 t   622 zł

  2)  o liczbie osi dwie:

a)  równej lub większej niż 12 t i mniejszej niż 28 t  466 zł

b)równej lub wyższej niż 28 t i mniejszej niż 33 t  877 zł

c)  równej lub wyższej niż 33 t i mniejszej niż 38 t  1.333 zł

d)wyższej niż 38 t1.754 zł

  3)  o liczbie osi trzy:

a)  równej lub wyższej niż 12 t i mniejszej niż 38 t   1.038 zł

b)równej lub wyższej niż 38 t1.321 zł

10. Od autobusów wyprodukowanych po 31 grudnia 2000 r. w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a)  do 15 miejsc   363 zł

b)od 16 do 35 miejsc   726 zł

c)  wyższej niż 35 miejsc1.453 zł

 

§2. Dla pojazdów określonych w §1 pkt 1, 4, 7 i 10 wyprodukowanych przed 2001 r. stawki podatku zwiększa się i określa w wysokości:

  1.  od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a)  od 3,5 t do 5,5 t włącznie   539 zł

b)powyżej 5,5 t do 9 t włącznie   778 zł

c)  powyżej 9 t do poniżej 12 t995 zł

  2.  od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a)  od 3,5 t i poniżej 5,5 t   539 zł

b)od 5,5 t i poniżej 9 t   778 zł

c)  od 91 i poniżej 12 t995 zł

  3.  od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą przez podatnika podatku rolnego:

-   od 7 t i poniżej 12 t342 zł

  4.  od autobusów wyprodukowanych w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a)  do 15 miejsc   373 zł

b)od 16 do 35 miejsc   752 zł

c)  wyższej niż 35 miejsc1.478 zł

 

§3. Dla pojazdów określonych w §1 pkt 1, 4, 7 i 10 posiadających katalizatory i wyprodukowanych po 31 grudnia 2000 r. stawki podatku zmniejsza się i określa się w wysokości:

  1.  od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a)  od 3,5 t do 5,5 t włącznie   497 zł

b)powyżej 5,5 t do 91 włącznie   726 zł

c)  powyżej 91 do poniżej 12 t933 zł

  2.  od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a)  od 3,5 t i poniżej 5,5 t   497 zł

b)od 5,5 t i poniżej 9 t   726 zł

c)  od 9 t i poniżej 12 t933 zł

  3.  od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą przez podatnika podatku rolnego:

-   od 7 t i poniżej 12 t280 zł

  4.  od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a)  do 15 miejsc   342 zł

b)od 16 do 35 miejsc   685 zł

c)  wyższej niż 35 miejsc1.432 zł

 

§4. Dla pojazdów określonych w §2 pkt 1, 2, 3 i 4 posiadających katalizatory i wyprodukowanych przed 2001 rokiem, stawki podatku zmniejsza się i określa w wysokości:

  1.  od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a)  od 3,5 t do 5,5 t włącznie   519 zł

b)powyżej 5,5 t do 9 t włącznie   747 zł

c)  powyżej 9 t do poniżej 12 t954 zł

  2.  od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a)  od 3,5 t i poniżej 5,5 t   519 zł

b)od 5,5 t i poniżej 9 t   747 zł

c)  od 9 t i poniżej 12 t954 zł

  3.  od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą przez podatnika podatku rolnego:

-   od 7 t i poniżej 12 t311 zł

  4.  od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a)  do 15 miejsc   363 zł

b)od 16 do 35 miejsc   726 zł

c)  wyższej niż 35 miejsc1.453 zł

 

§5. Zobowiązuje się Wójta Gminy Dopiewo do podania do publicznej wiadomości wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zakresu zwolnień od tego podatku wynikających z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

§6. Podatek od środków transportowych jest płatny bez wezwania na konto Urzędu Gminy w Dopiewie Nr 22-9043-1012-3012-0025-9105-0001 Spółdzielczy Bank Ludowy w Poznaniu Odział w Dopiewie, w dwóch ratach w terminie do 15 lutego i do 15 września 2005 roku.

 

§7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

§8.Traci moc uchwała Nr  XVIII/164/03 z dnia 1 grudnia 2003 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych w 2004 r.

§9.Uchwala wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Wielkopolskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2005 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

1)       Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1)       dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L368 z 17.12.1992),

2)       dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Unii Europejskiej – wydanie specjalne.