U c h w a ł a   Nr XXIX/256/04 
Rady Gminy Dopiewo 
z dnia 27 września 2004r.

 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Dopiewo

 Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt.6 5 ustawy z 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r.  Nr 23, poz. 220, Dz. U.  Nr 62, poz. 558, Dz. U.  Nr 113, poz. 984, Dz. U.  Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717,  Dz.. U.   Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 Nr 102 poz. 10055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203, DZ.U. Nr 214, poz. 1806 oraz Statutu Gminy Dopiewo ogłoszonego w Dz.Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 74 poz. 1607 z dnia 25 maja 2004r. Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 §1. Po rozpatrzeniu skargi z dnia 12 sierpnia 2004rr.  złożonej przez Polski Związek Wędkarski Koło Nr 6 w Dopiewie w sprawie dostępu do Jeziora Niepruszewskiego od strony wsi Zborowo,  uznaje się skargę za bezzasadną.

 § 2. O załatwieniu skargi należy powiadomić skarżącego, podając uzasadnienie do  sposobu załatwienia skargi.

 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

 § 4. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.