Uchwała Nr XXIX/246/04
Rady Gminy Dopiewo
z dnia 27 września 2004 r.

W sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakrzewo”

 Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 9 lit. e oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Dz. U. Nr 62,poz.558, Dz. U. Nr 113, poz.984, Dz. U. Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Dz. U. Nr 162, poz.1568, Dz. U z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214, poz. 1806), Rada Gminy Dopiewo uchwala, co następuje :

§1. Postanawia się zaciągnąć zobowiązania finansowe w zakresie zadania inwestycyjnego

       pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakrzewo” do wartości

       kosztorysowej 4.100.000 zł. (Słownie: cztery miliony sto tysięcy złotych ).

 §2. Upoważnia się Wójta Gminy Dopiewo do zawierania umów z wykonawcami w zakresie

       zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakrzewo”

 §3. Środki na pokrycie zobowiązań, o których mowa w §1 są ujęte w budżecie 2004 oraz

       zostaną ujęte w budżecie lat następnych.

 §4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 §5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.