Uchwała Nr XXIX / 248 /04
Rady Gminy Dopiewo
z dnia 27 września 2004 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/173/03 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2003 roku dotyczącej budżetu na 2004 rok.

Na podstawie art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148, Dz. U. Nr 45, poz.391, Dz. U. Nr 65, poz.594, Dz. U. Nr 166, poz.1611, Dz. U. Nr 189, poz.1851, Dz. U z 2001r. Nr 88, poz. 961, Dz. U z 2002r. Nr 153, poz. 1271, Dz. U z 2003r. Nr 96 poz. 890, Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93 poz. 890, Dz. U z 2000r. Nr 122 poz. 1315, Dz. U z 2002r. Nr 156 poz. 1300, Dz. U z 2003r. Nr 166 poz. 1611, Dz. U z 2004r. Nr 93 poz. 890, Nr 123 poz. 1291, Nr 121  poz. 1264) oraz art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,  poz.1591 Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Dz.U. Nr 62, poz.558, Dz.U. Nr 113, poz.984, Dz.U. Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Dz. U. Nr 162, poz.1568, Dz. U z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz.U. Nr 214 poz. 1806)

Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 § 1.     W uchwale budżetowej Nr XIX/173/03 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

I.                    Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę                                        17.720                                                                                              

            Do wysokości                                                                                        22.230.595

  (a zał. Nr 1 do uchwały Nr XIX/173/03 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały)

 II.      Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę                                                    17.720

           Do wysokości                                                                                         22.213.766

         W tym:                                                                             

1.      wydatki bieżące zwiększa się o kwotę                                                               89.900

do wysokości                                                                                               15.778.252

 w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększa się o kwotę                  5.600

     do wysokości                                                                                              6.838.586

2.      wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę                                                          72.180

do wysokości                                                                                                   6.435.514

   (a zał. Nr 2 do uchwały Nr XIX/173/03 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2   do niniejszej uchwały)

w § 2. zmienia się plan środków do dyspozycji sołectw

(a zał. Nr 6 do uchwały Nr XIX/173/03 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały)

§ 2. Pozostała treść Uchwały Nr XIX/173/03 z dnia 29 grudnia 2003r. zmienionej Uchwałą Nr XX/181/04 z dnia 26 stycznia 2004r., zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Dopiewo Nr 84/04 z dnia 04 lutego 2004r., zmienionej Uchwałą Nr XXI/192/04 z dnia 01 marca 2004r., zmienionej Uchwałą Nr XXII/195/04 z dnia 29 marca 2004r., zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Dopiewo Nr 102/04 z dnia 08 kwietnia 2004r., zmienionej Uchwałą Nr XXIII/208/04 z dnia 26 kwietnia 2004r., zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Dopiewo Nr 114/04 z dnia 28 kwietnia 2004r., zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Dopiewo Nr 123/04 z dnia 11 maja 2004r., zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Dopiewo Nr 126/04 z dnia 18 maja 2004r., zmienionej Uchwałą Nr XXV/215/04 z dnia 31 maja 2004r., zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Dopiewo Nr 131/04 z dnia 02 czerwca 2004r., zmienionej Uchwałą Nr XXVI/221/04 z dnia 28 czerwca 2004r., zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Dopiewo Nr 159/04 z dnia 14 lipca 2004r., zmienionej Uchwałą Nr XXVII/235/04 z dnia 06 sierpnia 2004r., zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/239/04 z dnia 30 sierpnia 2004r. pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie  Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.