Uchwała Nr XXIX/250/04 
Rady Gminy Dopiewo
z dnia 27 września 2004 r.

 w sprawie: zaliczenia dróg lokalnych do kategorii dróg gminnych.

 Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 71, poz. 838,  Nr 86, poz. 958,  Nr 12, poz. 136, Dz. U. z 2001 r., Nr 125, poz. 1371, Dz. U. z 2002 r., Nr 25, poz. 253,  Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1816, Nr 216, poz. 1826, Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 721, Nr 80, poz.717 oraz art.18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 Dz. U. z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 , Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717,  Nr 162, poz. 1568), Rada Gminy w Dopiewie uchwala, co następuje :

 § 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi wyszczególnione w wykazie stanowiącym załącznik  do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo .

 § 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .