U c h w a ł a  N r  XXIX/254/04
Rady Gminy Dopiewo
z dnia 27 września 2004 roku

 w sprawie zmiany U c h w a ł y  N r XXVI/226/04 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 czerwca 2004 roku dotyczącej przekazania w drodze darowizny   gruntów położonych w Więckowicach.

 Na podstawie art.13 ust.2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. - O gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543,Nr 6 poz.70; Dz.U.z 2001 r. Nr 129, poz.1447, Nr 154, poz.1800; Dz.U.z 2002 r. Nr 25 poz.253,Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984, Nr 126 poz.1070,  Nr 130 poz.1112,Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1682, Nr 240 poz.2058; Dz.U z 2003 r.Nr 1, poz.15, Nr 80 poz.717,720 i 721, nr 96, poz.874,Nr 124, poz.1152,Nr 203,poz.1966, Nr 217 poz.2124; Dz.U z 2004 r. Nr 6 poz.39, Nr 19 poz.117) oraz art.18  ust. 2  pkt. 9 lit. a  ustawy z 8 marca 1990 r. - O samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142  poz. 1591,Dz.U. z 2002 Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz 984, Nr 153 poz.1271,Nr 214 poz.1806; Dz.U. z 2003 r . Nr 80 poz.717, Nr 162 poz 1568 z 2004r Dz.U.Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, nr 214 poz.1806)

 Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 § 1. Zmienia się § 1 U c h w a ł y  N r XXVI/226/04, który otrzymuje brzmienie:

„Wyraża się wolę przekazania na rzecz Województwa Wielkopolskiego w drodze umowy darowizny nieruchomości położone w Więckowicach , oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 60/2   o  powierzchni  5 m2,oraz  nr 236/8  o  powierzchni  161 m2 przeznaczone na poszerzenie drogi wojewódzkiej. „

 § 2. Pozostałe paragrafy U c h w a ł y  N r XXVI/226/04 z dnia 28 czerwca 2004 roku pozostają bez zmian

 § 3.Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy.

 § 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.